Sökning: "Fredrik Livendahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Livendahl.

  1. 1. Varningsbrev i immaterialrätten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Fredrik Livendahl; [2007]
    Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Immaterialrätt; Marknadsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Varningsbrev tillställs ofta en potentiell intrångsgörare samt dennes kunder av en rättighetshavare som misstänker intrång i immateriella rättigheter. Dylika brev innehåller normalt ett konstaterande att avsändaren innehar viss rättighet och att mottagaren gör intrång i denna. LÄS MER