Sökning: "Fredrik Myhr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Myhr.

  1. 1. Musikpedagogik i förhållande till klassrummets förutsättningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

    Författare :Fredrik Myhr; [2021]
    Nyckelord :arkitektur; belysning; grundskola; klassrumsmiljö; musikpedagogik; slagverk;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att få ökad kunskap om klassrummets betydelse i förhållande till musikpedagogik. Utgångspunkten var att få mer vetskap om hur rumsmiljön påverkar musikpedagogiken och hur det med hjälp av enkla medel går att påverka undervisningen genom att manipulera det befintliga rummet och hur det i så fall påverkar eleverna men också läraren. LÄS MER