Sökning: "Fredrik Nyholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Nyholm.

 1. 1. Clustering of back-end failures in automated testing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Folkesson; Johan Nyholm; [2016]
  Nyckelord :clustering; test case; back-end; TF-IDF; suspicious statements; vector space model; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Automated Software testing is becoming increasingly popular, which in turn creates more information that has to be analyzed. At the software company Qlik a tool called NIOCAT is used to create clusters of failed test cases thought to originate from the same code defect. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Karlsson; Cecilia Eken; [2006]
  Nyckelord :kritiska punkter.; organisationsintegration; informationsteknologisk integration; livsmedelsförsörjningskedjor; Produktsäkerhet; spårbarhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .Sammanfattning Titel: Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv Författare: Cecilia Eken Jonas Karlsson Handledare: Carl-Henric Nilsson, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Fredrik Nilsson, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola Christina Skjöldebrand, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds tekniska Högskola Torgny Nyholm, General Manager Food, Schenker AB Problemställning: Vilka, för produktsäkerheten och spårbarheten, kritiska punkter finns det inom den studerade livsmedelsförsörjningskedjan? Hur bör de kritiska punkterna bäst hanteras/åtgärdas/förbättras? Syfte: Syftet med examensarbetet är att utvidga begreppet kritiska punkter, från att enbart fokusera på produktsäkerhet, till att även innefatta för spårbarheten kritiska punkter i informationsflödet samt relationerna företagen emellan. LÄS MER