Sökning: "Fredrik Utter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Utter.

 1. 1. “Vi är sådana som vi är”. Hur kvinnor i fyra euripideiska dramer beskriver sig själva och sin tillvaro.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fredrik Borglin; [2017-01-18]
  Nyckelord :Grekiska; Euripides; Alkestis; Medea; Heracleidae; Hippolytos;

  Sammanfattning : This study took its starting-point in a remark made by the scholar Donald J Mastronarde, whopoints out how Euripides differ from other dramatists of his age by letting female charactersanalyze, criticize and generalize. Based on this remark, the assumption was made that femalecharacters in Euripides plays would be able to perform universal statements about women andwomen's living-conditions. LÄS MER

 2. 2. Faunapassager : How animals cross roads

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Adina Lundberg; Fredrik Gunnarsson; [2008]
  Nyckelord :viltpassage; viltport; viltbro; landskapsbro; ekodukt; Vägverket; trafikolyckor; viltolyckor; utter; älgar; vägar; planskilda korsningar;

  Sammanfattning : A fauna passage is a way for animals to cross roads separated from the traffic. In Sweden, there are an unknown number of passages with different functions and appearances. These passages would, with the question “Which fauna passages can be found in Sweden, and how well do they work?” as a base, be compiled in a comparable way. LÄS MER