Sökning: "Fredrik Wejerhag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Wejerhag.

  1. 1. Ungdomars inställning till polisen i Umeå

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Fredrik Wejerhag; Susanna Jakobsson; [2005]
    Nyckelord :Polisen i samhället;

    Sammanfattning : Frågan om hur ungdomar i Umeå vill bli bemötta av polisen samt vad de har för erfarenheter av densamme gjorde att författarna valde att skriva om detta ämne. Syftet var att införskaffa kunskap om hur samarbetet fungerar i dagsläget. Dels av egenintresse, men också för polisen, ungdomar och övriga intressenters skull. LÄS MER