Sökning: "Fredrik ring"

Visar resultat 11 - 14 av 14 uppsatser innehållade orden Fredrik ring.

 1. 11. Oscar Wildes porträtt : En receptionsanalys av Oscar Wildes Dorian Grays porträtt i svensk press.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Minna Schwan; [2011]
  Nyckelord :Reception; Oscar Wilde; Dorian Grays porträtt; dagspress; arbetarpress; Brand; Fredrik Ström; Social-Demokraten; Oscar Levertin; Svenska Dagbladet; Jacobine Ring; Nya Dagligt Allehanda; Sven Söderman; Stockholms Dagblad;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka recensionerna av Oscar Wildes Dorian Grays porträtt i svenska dagstidningar under utgivningsåret av den svenska översättningen (1905). Utöver att dagspressens artiklar analyseras, ges en djupare inblick av Wildes mottagande genom en undersökning av andra artiklar om Wilde år 1905, av arbetarpressens mottagande och Uppsala Universitetsbiblioteks intag av boken. LÄS MER

 2. 12. Utveckling av en dynamisk helfordonsmodell för skotare

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Olof Karlsson; Fredrik Nisserud; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att den svenska skogsindustrin ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft behöver produktiviteten öka 2 till 3 % per år. Ett viktigt bidrag till detta skulle vara en ökad körhastighet. För att möjliggöra detta måste skogsmaskinernas terränggående förbättras. LÄS MER

 3. 13. Modulgenerator för Matchade Transistorpar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Fredrik Öhman; [2005]
  Nyckelord :Electronics; skill; matchning; modulgenerator; differentialsteg.; Elektronik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att implementera en modulgenerator som automatiskt genererar ett matchat differentialpar. Detta för att enkelt kunna generera detta vanlig förekommande byggblock utan att behöva rita om allt från grunden. LÄS MER

 4. 14. Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplentering i mindre till medelstora företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Fredrik Bredberg; Christina Hansson; Anna Daun Wester; [2004]
  Nyckelord :Verksamhetssystem; Styrning; Struktur; Strategiimplementering; Processer; Mätsystem; Kund; Kvalitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplemente-ring i mindre till medelstora företag Författare: Carl-Fredrik Bredberg Anna Daun Wester Christina Hansson Handledare: Everth Larsson, Institutionen för Teknisk Logistik Carl-Henric Nilsson, Företagsekonomiska Institutionen Problemformulering: Problemformuleringen är uppdelad i tre fokusområden som löper genom hela examensarbetet. Fokusområde 1 – Utveckling av Verksamhetssystemet. LÄS MER