Sökning: "Fredrika Ekman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrika Ekman.

 1. 1. En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Ekman; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kroppskamera; kroppsburen kamera; bevisupptagning; tidig bevisupptagning; straffprocess; SOU 2017:98; förskjuten straffprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Personaloptioner: En skattkista för företag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrika Ekman; Malin Ek; Sofie Skough; [2013]
  Nyckelord :Agent-principalteorin; Incitamentsprogram; IT-branschen; Personaloptioner och Motivation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning personaloptioner används i IT-företag i Sverige, samt att utforska bakomliggande anledningar till varför företag väljer att använda eller att inte använda sig av personaloptioner. Metod: Studien har en abduktiv ansats och har genomförts med en tvärsnittsdesign. LÄS MER