Sökning: "Fredrika Larsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrika Larsen.

  1. 1. Konsumtionsprincipens omfattning i upphovsrätten - I ljuset av avgörandet i mål C-419/13 Art & Allposters mot Stiching Pictoright

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Fredrika Larsen; [2016]
    Nyckelord :Upphovsrätt; immaterialrätt; fysiska verk; Infosoc-direktivet; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Abstract The distribution gives the rights-holder an exclusive right to authorise or prohibit any form of distribution to the public by sale or otherwise. The right to control the distribution is tied to tangible objects. Exhaustion of the distribution right limits the rights-holder distribution right and is named the exhaustion principle. LÄS MER