Sökning: "Fredrika Sjöborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrika Sjöborg.

  1. 1. Konsulters möjligheter till kompetensutveckling : En kvalitativ studie om konsulters egna upplevelse av möjligheterna till kompetensutveckling och huruvida konsulter är tillfredsställda med möjligheterna de erbjuds

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Fredrika Sjöborg; Klara Sandberg; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva konsulters upplevelse av möjligheterna till kompetensutveckling och huruvida konsulter är tillfredsställda med möjligheterna de erbjuds. Den insamlade empirin är baserad på åtta intervjuer gjorda med konsulter verksamma i Jönköpings län. LÄS MER