Sökning: "Fredrika Svensson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Fredrika Svensson.

 1. 1. “Socialt arbete blir till en socialadministration” - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av arbetet med ekonomiskt bistånd under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Drilona Shaqiri; Fredrika Svensson; [2021-06-15]
  Nyckelord :covid-19; social aid; social worker - client relationship; discretion; distance work;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine, through qualitative interviews, how social workers who works with social aid perceive how the work with clients has been affected by the guidelines and restrictions which have been created as a consequence of the covid-19 pandemic. Five semi-structured interviews with social workers were conducted. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Brottslighet i skymundan - En undersökning av kvinnors våld mot män och domstolens bedömning därav i ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Svensson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; fridskränkningsbrott; grov kvinnofridskränkning; grov fridskränkning; kvinnors våld mot män; rättsfall; genusrättsvetenskap; jämlikhet; jämställdhet; criminal law; women s violence against men; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Criminal law is gender neutral in its written construction, but there are exceptions. One of those exceptions is gross violation of women’s integrity. Its sibling provision is called gross violation of integrity, which is gender neutral. LÄS MER

 4. 4. Jag väljer min egen väg

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Persson; Fredrika Svensson; [2015]
  Nyckelord :barn; yrkesdrömmar; klasstillhörighet; framtid; yrke; påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad några barn i årskurs fem har för yrkesdrömmar och hur dessa kan relateras till deras klasstillhörighet. De intervjuade barnen och deras föräldrar befinner sig i arbetarklassen. LÄS MER

 5. 5. Gemensam vårdnad - en förlegad presumtion? - En rättshistorisk redogörelse av vårdnadsutvecklingen med fokus på presumtionen för gemensam vårdnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Svensson; [2015]
  Nyckelord :familjerätt; gemensam vårdnad; presumtion; family law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I familjerätten finns två former av vårdnad, ensam vårdnad och gemensam vårdnad. Den sistnämnda vårdnadsformen utgör utgångspunkten vid bedömningen av vilken vårdnadsform som är lämpligast. En utgångspunkt som har varit så stark att den har gett upphov till en presumtion för gemensam vårdnad. LÄS MER