Sökning: "Fredrika askenmalm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrika askenmalm.

  1. 1. Oligopolets fall? : En analys av EU kommissionens förslag till att lösa upp revisions-och rådgivningsbranschens marknadskoncentration

    Magister-uppsats, IHH, Företagsekonomi

    Författare :Caroline Lillevang; Anna Norrsell Karlsson; [2011]
    Nyckelord :too big to fail; the big four; byrårotation; gemensam revision; marknadskoncentration;

    Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i företagsekonomi, Internationella handelshögskolan i Jönköping, Revision, Magisteruppsats, VT 2011. Författare: Caroline Lillevang & Anna Norrsell Karlsson Handledare: Gunnar Rimmel & Fredrika Askenmalm Titel: Oligopolets fall? – En analys av EU kommissionens förslag till att lösa upp revisions- och rådgivnings-branschens marknadskoncentration Bakgrund och Problem: Enligt den utgivna Grönboken är det nödvändigt för den finansiella stabiliteten att re-visions- och rådgivningsbranschen och dess marknadsstruktur utvecklas. LÄS MER