Sökning: "Freedom of speech"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden Freedom of speech.

 1. 1. Arena för kontrovers : hur svenska folkbibliotekarier och universitets- och högskolebibliotekarier hanterar inköp av kontroversiellt material

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Christina Börnkrantz; Ingrid Combes; [2020]
  Nyckelord :Controversial material; public librarians; public libraries; academic librarians; academic libraries; library policy; library selection; censorship; democratic mission; provision of information; the concept of neutrality; quality; intellectual freedom; user-orientation; new institutional theory; interviews; library and information studies; master’s thesis. Kontroversiellt material; folkbibliotekarier; folkbibliotek; universitets- och högskolebibliotekarier; universitets- och högskolebibliotek; medieplan; mediepolicy; urval; censur; demokratiskt uppdrag; informationsförsörjning; neutralitetsprincipen; kvalitet; fri åsiktsbildning; användarfokus; nyinstitutionell teori; intervjuer; biblioteks- och informationsvetenskap; masteruppsats.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain a deeper understanding of how librarians in Swedish public- and academic libraries approach the much-disputed question regarding the acquisition of controversial materials. This study is based on six semi-structured interviews with seven different librarians working in either public- or academic libraries in the south of Sweden, all assigned with the task of acquiring new materials to their library collection. LÄS MER

 2. 2. Att bära eller inte bära slöja, en fri- och rättighet? - En undersökning av slöjförbudet och konstruktionen av den muslimska kvinnan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nora Fatih; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; statsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is inspired by the debate in Sweden today, about whether a ban on veiling should be introduced in the Swedish preschools and elementary schools. With a criminal-law perspective, this essay examines motions filed by political advocates for a ban and evaluates the compatibility of their arguments to Nils Jareborg's and Claes Lernestedt's criminalization principles. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en anställning mot bakgrund av arbetstagarens beteende på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka möjligheter en arbetsgivare har till att skilja en arbetstagare från sin anställning till följd av att denne yttrat sig eller betett sig klandervärt på sociala medier. För att besvara syftet undersöks därför hur omfattande arbetstagarens lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet är kontra vilket skydd arbetstagaren besitter till följd av den grundlagsstadgade yttrandefriheten och LAS. LÄS MER

 4. 4. En bild säger mer än tusen ord? – Avvägningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet i svensk rätt respektive EU-rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Nordekvist; [2020]
  Nyckelord :Rättighetskonflikt; intressekonflikt; upphovsrätt; yttrandefrihet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Musiksampling och upphovsrätt : I ljuset av EU-domstolens avgörande i mål C-476/17 Pelham

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Gelhaar; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Marknadsrätt; Mediarätt; Upphovsrätt;

  Sammanfattning : This thesis explores the legal framework revolving music sampling, which recently has been brought to light after the judgment of the European Court of Justice (CJEU) in the case of C-476/17 Pelham. Before this judgment, the correlation between music sampling and Copyright Law was unclear, whilst music sampling had obtained a global cultural status. LÄS MER