Sökning: "Freja Levin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Freja Levin.

  1. 1. ”Det är därför vi alltid försöker undvika att prata om sådana grejer, så de inte ska känna den lusten igen. För deras eget bästa.” : en kvalitativ studie om vårdpersonals arbete med äldres sexualitet

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Camilla Kärnhagen; Freja Levin; [2017]
    Nyckelord :Elderly; Sexuality; Treatment; Retirement homes; Intimacy; Taboo; Nursing staff; Doxa; Äldre; Sexualitet; Bemötande; Äldreboende; Intimitet; Tabu; Vårdpersonal; Doxa;

    Sammanfattning : Detta är en studie vars syfte ämnar till att undersöka vilken roll vårdpersonal har i att ge de äldre möjligheter till sexualitet under tiden de är boende på äldreboende samt hur de arbetar med äldres sexualitet. Vår ambition är att ta reda på hur vårdpersonal bemöter och arbetar med frågor som rör de äldres sexualitet samt vilka förutsättningar det finns för intimitet på äldreboenden. LÄS MER