Sökning: "Freja Nordh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Freja Nordh.

  1. 1. Funktionell PCA mot Artificiella Neuronnät

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Freja Nordh; Mattis Hallberg; Shayan Mollahosseini; Jack Sandberg; Erik Jansson; Philip Gard; [2021-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport fokuserar på jämförelsen av några olika klassificeringsmetoder appliceradepå bilddatan Fashion-MNIST. De olika metoderna är artificiella neurala nätverk och funktionellprincipalkomponentanalys och principalkomponentanalys. För de neurala nätverken har vi tvåtyper: CNN och FNN. LÄS MER