Sökning: "Frequency Restoration Reserve"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frequency Restoration Reserve.

 1. 1. Inclusion of Wind Turbines into Frequency Support Services : Exploring frequency stability issues and comparing regulation power market products

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Frequency Containment Reserve; Frequency Restoration Reserve; Fast Frequency Restoration; Synthetic Inertia; Variable Speed Wind Turbine;

  Sammanfattning : There is a trend in Sweden towards increasing the electricity production from renewable energy sources in the electric grid. The increased share of renewables could be seen as essential for Sweden to be able to meet the obligated climate goals. LÄS MER

 2. 2. Vindkraftens möjligheter på stödtjänstmarknaden : Teststudier för en befintlig vindkraftpark

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alva Wästerby; [2021]
  Nyckelord :stödtjänster; elnätet; vindkraft; frekvensreglering; FFR; FCR-N; FCR-D; aFRR; mFRR;

  Sammanfattning : I takt med att Sveriges elsystem byggs ut och allt större andel elenergi kommer från förnybar och väderberoende elproduktion såsom vind, så ökar även behovet av stödtjänster som kan balansera frekvensen i elsystemet. Frekvensen i elsystemet fungerar som en indikator på om elsystemet är i balans och för att elsystemet ska vara i balans krävs att elproduktionen hela tiden motsvarar elanvändningen. LÄS MER

 3. 3. Sizing of the French secondary sources

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Clément Chauveau; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study carried out in this master thesis comes from a larger project from the ENTSO-E(gathering of the European Transmission System Operators (TSO)) focusing on introductionof a European platform for the exchange of balancing energy from frequency restorationreserves. The frequency restoration reserves are the power reserves that allow the TSO tobalance the consumption and the production. LÄS MER