Sökning: "Fri etableringsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Fri etableringsrätt.

 1. 1. Skatteflykt som rättfärdigandegrund inom EU-rätten - En studie om i vilken utsträckning skatteflykt kunnat åberopas som rättfärdigandegrund​ för att ​inskränka den fria etableringsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Andersson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; skatteflykt; fri etableringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersökte jag i vilken utsträckning skatteflykt har kunnat användas som en rättfärdigandegrund av en medlemsstat för att med framgång inskränka den fria etableringsrätten inom Europeiska unionen. I uppsatsen behandlades totalt nio rättsfall som bidrog till att besvara min frågeställning och förtydliga rättsläget. LÄS MER

 2. 2. Etableras vårdcentraler där vårdbehoven finns? : Förändring efter vårdvalsreformens införande i den svenska primärvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Beata Svensson; [2016]
  Nyckelord :Primärvård; Vårdvalsreformen; Hälso- och sjukvårdslagens etiska plattform; fri etableringsrätt; linjär sannolikhetsmodell; Inverse Care Law.;

  Sammanfattning : En underutbyggd primärvård med bristande tillgänglighet och långa väntetider motiverade den då sittande regeringen att införa vårdvalsreformen med fri etableringsrätt i samtliga landsting år 2010. Målet med att öppna marknaden för privata vårdgivare var att öka tillgängligheten, minska väntetiderna och samtidigt uppnå en ökad kvalitet för samtliga vårdleverantörer och ge fler alternativ för befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Den nya generationens patient och andra myter - En diskursanalys av vårdvalsreformen i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Helander; Samuel Williams; [2014]
  Nyckelord :vårdval; marknadsreformer; diskursanalys; svensk sjukvårdspolitik; patientrol; Social Sciences;

  Sammanfattning : När riksdagen beslutade om att införa ett obligatoriskt vårdval i Sverige 2009 fanns en omfattande kritik av reformen från forskare och experter som menade att en kundvalsmodell med fri etableringsrätt för privata vårdproducenter riskerade att undergräva det krav på jämlikhet som länge haft en central position inom svensk sjukvårdspolitik. Denna uppsats syftar till att med utgångspunkt i en diskursteoretisk förståelse av makt förklara varför vårdvalet drevs igenom trots att förslaget var så kontroversiellt. LÄS MER

 4. 4. Ränteavdragsbegränsningar : De nya reglernas förenlighet med den fria etableringsrätten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/IHH, RättsvetenskapHögskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/IHH, RättsvetenskapHögskolan i Jönköping

  Författare :Eva-Maria Norén; Nina Törling; [2009]
  Nyckelord :Skatterätt; ränteavdragsbegränsningar; EG-rätt; fri etableringsrätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida de nya reglerna angående ränteavdragsbegränsningar är förenliga med EG-fördragets fria etableringsrätt och om reglerna inte anses vara det - huruvida en sådan inskränkning kan rättfärdigas.De nya reglerna avser en begränsning av avdragsrätten för ränteutgifter och gäller vid räntebetalningar mellan företag i intressegemenskap. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande förlustutjämning : Är Sveriges nya förhållningssätt förenligt med EG-rätten?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Gustav Ahl; [2009]
  Nyckelord :Fri etableringsrätt; företagsbeskattning; förlustutjämning; koncernavdrag; koncernbidrag;

  Sammanfattning : Magisteruppsatsen belyser de svenska reglerna avseende gränsöverskridande för-lustutjämningstransaktioner från ett gemenskapsrättsligt perspektiv. Fokus ligger på utjämningsmöjligheter då förlusten i ett utländskt dotterbolag är slutlig. Det är osäkert vilka grunder som rättfärdigar avdrag. LÄS MER