Sökning: "Fri lek"

Visar resultat 1 - 5 av 534 uppsatser innehållade orden Fri lek.

 1. 1. Barns val i leken ur ett genusperspektiv : En studie ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Victoria Lihden; [2022]
  Nyckelord :Girl; Boy; Children s Perspective; Gender; Free Play; Flicka; Pojke; Barns perspektiv; Genus; Fri lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en inblick i hur barnen ur ett genusperspektiv ser på de leksaker och lekar som de leker i den fria leken på förskolan. Empirin har samlats in från två olika förskolor, en som ligger i en tätort och en som ligger ute på landsbygden där sammanlagt 10 barn har medverkat. LÄS MER

 2. 2. Pedagogens deltagande i barns fria lek : En intervjustudie om hur förskollärare och barn uppfattar pedagogens deltagande i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellen Samuelsson; Emmie Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; deltagande; förskollärare; pedagog; barns perspektiv; uppfattningar; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om förskollärares tankar kring sitt eget deltagande i barns fria lek, samt hur barn ser på pedagogens deltagande i lek. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur uppfattar förskollärare sitt deltagande i barns fria lek?” samt “Hur uppfattar barn pedagogers deltagande i sin lek?”. LÄS MER

 3. 3. ”Vi vuxna måste inte bara vara närvarande, utan även härvarande” : En studie om förskollärares arbetssätt och förhållningsätt för att främja relationsbyggande och gemenskap i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Miriam Erkapers; Susanne Lindh; [2022]
  Nyckelord :kamratkultur; förskollärare; inkludering; exkludering; gemenskap; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med att främja barns relationer i förskolan och hur de ser på sitt uppdrag utifrån läroplan för förskolan. Vi undersöker även hur förskollärare tolkar barns relationsbyggande under fri lek, i termer av inkludering och exkludering. LÄS MER

 4. 4. Pedagogens deltagande i barns fria lek : En intervjustudie om hur förskollärare och barn uppfattar pedagogens deltagande i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emmie Samuelsson; Ellen Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; deltagande; förskollärare; pedagog; barns perspektiv; uppfattningar; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om förskollärares tankar kring sitt eget deltagande i barns fria lek, samt hur barn ser på pedagogens deltagande i lek. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur uppfattar förskollärare sitt deltagande i barns fria lek?” samt “Hur uppfattar barn pedagogers deltagande i sin lek?”. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar av fri lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellinor Svensson; Sandra Blomqvist; [2022]
  Nyckelord :Samspelet Kommunikation Miljön Fri lek Sociokulturella perspektivet Förskollärares roller;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av barns fria lek och deras egen roll i leken. Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och har en fenomenografisk ansats. En kvalitativ forskningsmetod har använts med intervjuer av sex förskollärare. LÄS MER