Sökning: "Frida Östlund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Frida Östlund.

 1. 1. BROTTSPREVENTION I EUROPA En kritisk komparativ diskursanalys av brottsprevention riktat mot ungdomsbrottslighet i England och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Östlund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Brottsprevention; Policydokument; Ungdomsbrottslighet; Carol Bacchi; WPR. Crime prevention; Policy; Juvenile delinquency; Carol Bacchi; WPR.;

  Sammanfattning : This thesis investigates how crime prevention is represented with the aim of preventing and reducing youth crime in two crime prevention strategies for Croydon in England and Stockholm in Sweden for the period 2022-2026. The aim of this thesis is to contribute to increased knowledge and deeper understanding about how crime prevention is represented by prevailing discourse in policy documents against juvenile delinquency in Europe by conducting a comparative analysis. LÄS MER

 2. 2. Next Generation Kettle : A Realisation of an Induction Cooktop Kettle with Automatic Deactivation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jennifer Li; Ida Östlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2018 KTH alumni Frida Bylund and Linnea Kåwe investigated, on behalf of C3 Scandinavian lifestyle, a new way of boiling water on an induction cooktop. The idea was to develop an induction kettle that shuts itself off when the water reaches 100°C. LÄS MER

 3. 3. Skapar elever betydelse genom grammatik? : Elevtextanalyser av nominalfraser och konnektiver

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Klara Berggren; Frida Östlund; [2019]
  Nyckelord :elevtexter; grammatiska aspekter; funktionell grammatik; konnektiver; nominalfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten, användandet och funktionen av utbyggda nominalfraser och konnektiver i elevtexter skrivna under nationella proven för årskurs 3. Då nationella provet inte testar elevernas hela skrivförmåga, har vi valt att undersöka två grammatiska aspekter vilka inte omfattas av det interpunktion- och stavningskrav som eleverna bedöms i. LÄS MER

 4. 4. En studie i hur svenska lärare förhåller sig till uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Klara Berggren; Frida Östlund; [2018]
  Nyckelord :Generaliserad aritmetik; tidig algebra; strukturellt tänkande; algebraiskt tänkande; formell algebra;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om hur svenska lärare förhåller sig till uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik. Generaliserad aritmetik handlar om att upptäcka och generalisera underliggande matematiska strukturer i tal och räkneoperationer. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskor och stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Östlund; Marianne Mossberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelse av stress i yrket. Metoden som användes var en litteraturstudie som baserade sig på 17 artiklar. Resultatet blev tydligt att stressen var en nedbrytande faktor för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. LÄS MER