Sökning: "Frida Andersson Musik och genus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Andersson Musik och genus.

  1. 1. Musik och genus - Hur genus konstrueras i musikundervisning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Frida Andersson; [2007]
    Nyckelord :musik; genus; jämställdhet; könsskillnader; feminism; normer; genusperspektiv; musikundervisning; music; gender; sexes; feminine; masculine; equality between the sexes; Gender studies; Genusvetenskap; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus - vårt socialt skapade kön skapas i en musikpedagogisk verksamhet. Finns det någon skillnad mellan pojkar och flickors intresse i ämnet musik, val av instrument eller agerande i undervisningen? Hur bemöter eleverna varandra, hur bemöter läraren eleverna och tvärtom ur ett genusperspektiv? Studien utfördes på en grundskola i klasserna sju och nio med hjälp av observationsmetoden och videokamera. LÄS MER