Sökning: "Frida Bäckman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Frida Bäckman.

 1. 1. Hjälp! Jag förstår inte. : Hur skolor arbetar med SUM-elever på organisations- och gruppnivå.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Frida Thelenius; Hanna Bäckman; [2019]
  Nyckelord :specialundervisning; matematiksvårigheter; arbetssätt; inkludering; delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om hur skolor, på organisations- och gruppnivå, organiserar och genomför undervisning för att SUM-elever ska nå målen utifrån kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3. Studien presenterar tidigare forskning inom området specialpedagogik tillsammans med exempel på framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder i mötet med elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion över aggressionsbrottet : Tolkningen av Kampalaändringarna i ljuset av beslutet att aktivera domstolens jurisdiktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Bäckman; [2018]
  Nyckelord :ICC; Kampalaändringarna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tack för i år kompis!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Bäckman; Ylva Bäckström; [2016]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring inom turismfältet; förväntningar; återkommande charterresenärer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tack för i år kompis! Nivå: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet. Kurs: KSKK01: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2016, 15 HP. LÄS MER

 4. 4. Trafikverket : Kritiska faktorer i projekt inom avdelningen Nationella Projekt

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Malin Bäckman; Frida Jonasson; [2013]
  Nyckelord :Projekt; Kritiska faktorer; Anläggningsbranschen; Framgång i projekt.;

  Sammanfattning : This study has been made on behalf of the Swedish Transport Administration to study the work of the department National Projects. The Swedish construction industry has for many years been characterized by low productivity. LÄS MER

 5. 5. Stockholmsarenan : En fallstudie av en ny evenemangsplats och hur den påverkar sin omgivning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Frida Bäckman; Liza Hallin; [2011]
  Nyckelord :Tourism studies; The Stockholm Arena; Communication; Information; Urban tourism; Destination development; Event; Arena; Turismvetenskap; Stockholmsarenan; Kommunikation; Information; Storstadsturism; Destinationsutveckling; Evenemang; Arena;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2030 ska Stockholm vara en storstad och en evenemangsstad i världsklass, detta i enlighet med Stockholms stads Vision 2030. Fram till dess ska bland annat mål för ökad företagsamhet och utveckling inom turismnäringen, ökad kvalitet inom utbildning och ett ökat samarbete mellan den privata och offentliga sektorn uppnås och förverkligas. LÄS MER