Sökning: "Frida Blad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Blad.

  1. 1. Hälso- och sjukvårdens krav på informerat samtycke - en studie av dess ersättningsrättsliga betydelse

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Frida Noldin; [2010-08-06]
    Nyckelord :Skadeståndsrätt; Ersättningsrätt;

    Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innehåller numera en skyldighet för vårdpersonalen att informera patienten om bland annat hälsotillstånd, planerade åtgärders omfattning samt förknippade risker med sådana, och att inhämta samtycke till samtliga åtgärder som företas. För dessa krav på information och samtycke används ofta begreppet informerat samtycke. LÄS MER