Sökning: "Frida Blomgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Blomgren.

  1. 1. Sexualiseringen av barndomen : Genus och könsidentiteter i barnkläder

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Frida Blomgren; [2014]
    Nyckelord :Genus; kläder; barn; könsidentitet; femininitet; maskulinitet;

    Sammanfattning : I detta arbete kommer barnens utformning av deras könsidentiteter i förhållande till sina kläder att diskuteras. Metoden som använts är fokusgruppsintervjuer med barn i fem-sexårsåldern. Intervjuerna har utförts på en förskola i en storstad med en könsblandad grupp och två könshomogena grupper. LÄS MER