Sökning: "Frida Bood"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Bood.

  1. 1. ISOLERING UNDER HÄKTNINGSTIDEN : NÖDVÄNDIGT INGRIPANDE ELLER INTEGRITETSKRÄNKANDE?

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Frida Bood; Josephine Kevesäter; [2018]
    Nyckelord :isolering under häktningstiden; juriststudenter; brottsutredning; integritet; attityder; könsskillnader;

    Sammanfattning : Studien undersökte samvarians mellan juriststudenters attityder till isolering under häktningstiden ur ett brottsutredande perspektiv, ur ett integritetskränkande perspektiv och den kritik som riktats mot det svenska rättssystemet. Det undersöktes även om dessa attityder skiljde sig åt mellan män och kvinnor. LÄS MER