Sökning: "Frida Carlsvärd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Carlsvärd.

  1. 1. Patientsäkerhet i relation till tjänstgöringstid utifrån operationssjuksköterskors perspektiv

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

    Författare :jennifer sörensen; Frida Carlsvärd; [2020]
    Nyckelord :Tjänstgöring; operationssjuksköterska; samarbete; kommunikation; operationsteam; perioperativ vård;

    Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskors arbete äger rum under olika tjänstgöringstider. Utifrån deras specialistkompetens föreligger ett eget ansvar för patientens perioperativa omvårdnad och säkerhet men också ett gemensamt ansvar med övriga professioner i operationsteamet. LÄS MER