Sökning: "Frida Creutzberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Creutzberg.

  1. 1. En magisk dörr till sagans värld : "Mellan saga, böcker och lek kanske inte steget är så stort egentligen"

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

    Författare :Helen Gustavsson; Frida Creutzberg; [2012]
    Nyckelord :Förskola; Saga; Sagor; Barns språk; Sociokulturellt; Vygotskij; Litteracitet;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att studera förskollärarnas beskrivningar av hur deras arbete med sagor påverkar barnens aktiviteter i förskolan och på fritiden. Frågeställningarna är; hur beskriver förskollärarna att sagan påverkar barns lek? Hur beskriver förskollärarna att sagan påverkar barns språk? Vilka olika arbetssätt väljer förskollärarna utifrån sagor? Hur beskriver förskollärarna samarbetet med föräldrarna kring sagor? I studien har den teoretiska utgångspunkten varit sociokulturellt perspektiv med Vygotskij som förespråkare och vad begreppet litteracitet innebär för barns språk. LÄS MER