Sökning: "Frida Diener"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Diener.

  1. 1. Översvämningar i Sverige : anpassning och förebyggande arbete

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

    Författare :Frida Diener; [2008]
    Nyckelord :Översvämning; klimatförändringar; hållbar utveckling; fysisk planering; sårbarhetsbedömning;

    Sammanfattning : I samband med den aktuella klimatdebatten har översvämningar i Sverige fått en allt större betydelse i samhället. Forskning visar på en global uppvärmning och medeltemperaturen förväntas höjas fram till 2100, vilket kan påverka Sveriges kuster då havets yta stiger, samt har stigit mer än vad det har gjort i snitt på flera tusen år. LÄS MER