Sökning: "Frida Ek"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Frida Ek.

 1. 1. ”#allastorlekarärvackra” -En kvalitativ textanalys av hur könsstereotyper utmanas eller upprätthålls av kroppsaktivister på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Ek; [2019]
  Nyckelord :Digital aktivism; Instagram; kroppsaktivism; könsstereotyper; semiotik; textanalys; tredje vågens feminism;

  Sammanfattning : This study is about how body activists use the social media platform Instagram to convey activistic messages and also how these activist’s messages relate to gender stereotypes in the patriarchal society. The aim of this study is to investigate how semiotic resources are used to convey activistic messages through text and images respectively. LÄS MER

 2. 2. Enkomponentsbehandling bestående av sömnrestriktion-sömnkomprimering jämfört med multikomponent KBT för insomni : En benchmark, non-inferiority studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Rilöv; Frida Brunosson; [2019]
  Nyckelord :CBT; insomnia; Sleep Wake Disorder; Internet; ICBT-i; sleep-restriction; sleep-compression; non-inferiority; benchmark; response; remission; Insomnia Severity Index ISI ; KBT; insomni; sömnstörning; internet; IKBT-i; sömnrestriktion; sömnkomprimering; non-inferiority; benchmark; respons; remission; Insomnia Severity Index ISI ;

  Sammanfattning : Insomni är ett vanligt problem och det finns behov av ökad tillgänglighet till kostnadseffektiva behandlingar. Syftet var att undersöka om en enkomponentsbehandling (EK), bestående av sömnrestriktion/sömnkomprimering, var non-inferior till en multikomponent (MK) KBT- behandling vid insomni och om det fanns en skillnad i symtomreduktion. LÄS MER

 3. 3. Lexikala drag i elevtexter : En jämförande studie av elever utan och i lässvårigheter i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Matilda Adolfsson; Johanna Ek; Frida Lundin; [2018]
  Nyckelord :Lexikal nivå; skrivande; läsförmåga; elevtexter; elever utan och i lässvårigheter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra karakteristiska drag på lexikal nivå i narrativa texter skrivna av elever utan lässvårigheter samt likheter och skillnader på lexikal nivå mellan texter skrivna av elever utan och i lässvårigheter. Att undersöka skrivande på lexikal nivå hos elever utan lässvårigheter i jämförelse med elever i lässvårigheter är angeläget mot bakgrund av att både den språkliga förmågan och läsförmågan (däribland den lexikala kunskapen) utgör centrala komponenter i skrivandet. LÄS MER

 4. 4. Assessment of nematode parasitism and clinical parameters in goats and sheep in Mongolia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Ek Terlecki; [2017]
  Nyckelord :nematodes; ; Mongolia; ; sheep; ; goats; nematoder; ; Mongoliet; ; får; ; getter;

  Sammanfattning : SUMMARY Haemonchus contortus is one of the most pathogenic gastrointestinal parasites of small ruminants in the world and causes major losses and animal welfare issues in the animal husbandry. In Mongolia, over a third of the population lives as pastoral herders and relies largely on animal husbandry for food, and livestock production plays an important role in the national economy. LÄS MER

 5. 5. Förskolegården : En studie av pedagogers agerande och tankar kring hur de stödjer barns lek ute.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Frida Ek; Carin Johansson; [2016]
  Nyckelord :förskola; förskolegård; pedagog; förhållningssätt; lek;

  Sammanfattning : Den här undersökningen syftar till att belysa hur pedagoger stödjer barns lek på förskolegården. Undersökningen är en kvalitativ studie där två olika datainsamlingsmetoder använts.  För att synliggöra pedagogers agerande på förskolegården har observationer genomförts. LÄS MER