Sökning: "Frida Engkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Engkvist.

  1. 1. Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Jonas Sandgren; Frida Engkvist; [2019]
    Nyckelord :automation; ingenjör; produktionsteknik; robotcell; AGT; LCC; frekvensstudie;

    Sammanfattning : På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. LÄS MER