Sökning: "Frida Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Frida Fredriksson.

 1. 1. Användningsmönster av naturområden i Göteborg - En studie om tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Joakim Hagenfeldt; Frida Fredriksson; [2019-08-02]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Tätortsnära natur; Hållbar tillgänglighet; Naturområden; Tidsgeografi; Urbanisering;

  Sammanfattning : Det är av vikt att grönska i städer bevaras i samband med förtätningen av städer, för att säkra tillgång till naturupplevelser och friluftsliv för dess invånare. Speciellt uppmärksammat är behovet och konflikten mellan förtätning och bevarande av tätortsnära natur i hastigt urbaniserade städer. LÄS MER

 2. 2. Manlig eller kvinnlig patient - spelar det någon roll? : En litteraturstudie om betydelsen av genus i mötet mellan patient och sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Fredriksson; Johanna Thunberg; [2017]
  Nyckelord :Genusperspektiv; Normer; Sjuksköterska; Patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjuksköterskan har ett lagstadgat ansvar för att omvårdnaden ska vara jämställd och av god kvalitet oavsett vem patienten är. Ett flertal studier talar dock för att det kan finnas en skillnad i vårdkvalitet beroende på patientens kön. LÄS MER

 3. 3. EU:s nya varumärkesdefinition : En utredning av vad borttagandet av kravet på grafisk återgivning kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Mathilda Fredriksson; Frida Petersson; [2017]
  Nyckelord :Graphical representation; hologram; motion mark; non-conventional trade marks; Regulation EU 2015 2424; representation; scent mark; sound mark; taste mark; touch mark; Doftmärke; Förordning 2015 2424; grafisk återgivning; hologram; ljudmärke; känselmärke; okonventionella varumärken; rörelsemärke; smakmärke; återgivning;

  Sammanfattning : Sedan det första steget togs mot en harmoniserad varumärkesrätt inom EU har grafisk återgivning varit ett krav vid registrering av varumärken, men kravet på grafisk återgivning försvinner i och med EU:s nya varumärkesreform. Syftet med denna uppsats är att belysa och utreda vad detta kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken. LÄS MER

 4. 4. Vampires - “Culture’s Sexy Drug of Choice” and “Dangerous Warnings” : A comparison of the depiction of vampires in Stephenie Meyer’s Twilight and Bram Stoker’s Dracula connected to genre, narration, and readership.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Frida Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :Vampires; Twilight; Meyer; Dracula; Stoker; Genre; Narration; Readership; Rice; Changes; Myths;

  Sammanfattning : This essay discusses the differences in depiction of vampires between Stephenie Meyer’s Twilight (2005) and Bram Stoker’s Dracula (1897). By using examples from the novels, the essay exemplifies how genre, narration, and readership affect the description of vampires within the two novels. LÄS MER

 5. 5. "Jag tror att det har öppnat upp ögonen lite grann..." - Pedagogers utsagor om Grön Flagg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Fransson; Annie Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers uttalanden om sitt arbete med Grön Flagg, erfarenheter och åsikter i förhållande till undervisningssätt, barnens lärande och läroplanens mål. Våra frågeställningar är: • Hur beskriver pedagoger att valet av Grön Flagg har påverkat sättet att arbeta med hållbar utveckling? • Hur beskriver pedagoger att arbetet med Grön Flagg påverkar deras möjlighet att nå läroplanens mål rörande hållbar utveckling? • Vilket lärande om hållbar utveckling beskriver pedagoger att arbetet med Grön Flagg leder till hos barnen? Studien är kvalitativ och datainsamlingsmetoden är intervjuer. LÄS MER