Sökning: "Frida Hallgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Hallgren.

 1. 1. Unga som varken arbetar eller studerar – ett komplext problem som kräver olika lösningar : En kvalitativ studie om orsaker till att unga varken arbetar eller studerar samt hinder till att få hjälp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Frida Hallgren; Johanna Henriksson; [2020]
  Nyckelord :NEET; mental health; barriers to care; UVAS; psykisk ohälsa; hinder till hjälp;

  Sammanfattning : Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en grupp som fått alltmer uppmärksamhet i Sverige och Europa. Att unga vuxna är utan sysselsättning kan få konsekvenser både för samhället med höga kostnader men även för den unga själv i form av psykiskt och socialt lidande. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns betydelse för personer med demens. Sammanställning av vårdpersonal och anhörigas erfarenheter - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kristofer Hallgren; Frida Strömblad; [2018]
  Nyckelord :anhöriga; demens; kvalitativ forskning; särskilt boende; vårdmiljö; vårdpersonal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En god arbetsmiljö genom ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Cassandra Eresjö; Frida Hallgren; [2017]
  Nyckelord :work environment; systematic work environmental management; leadership; involvement; psychosocial work environment; arbetsmiljö; systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; ledarskap; delaktighet; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas effektivt så att det bidrar till en bra arbetsmiljö. Tidigare forskning lyfter bland annat ledarskapets betydelse och vikten av att involvera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER