Sökning: "Frida Halvarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Halvarsson.

 1. 1. Finns ett samband mellan CSR och utdelningspolitik? : En kvantitativ studie på 207 börsnoterade europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tatiana Halvarsson; Frida Myrsten; [2019]
  Nyckelord :Dividend policy; CSR; ESG; signalling theory; agent theory; Utdelningspolitik; CSR; ESG; agentteori; signaleringsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Valet av utdelningspolitik är ett av de viktigaste och svåraste finansiella beslut som företag ställs inför. Samtidigt blir socialt ansvarstagande (CSR) en allt viktigare fråga för företagens lönsamhet då konsumenter och övriga intressenter blir allt mer medvetna och ställer allt högre krav på företagens ansvarstagande. LÄS MER

 2. 2. Vi sår frön och hoppas på starka plantor : En kvalitativ studie om genusarbete i förskolan

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Frida Halvarsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personal inom förskola, likt socialarbetare skall i sin yrkesverksamhet aktivtsträva efter ett mer jämställt samhälle för att kvinnor och män, flickor ochpojkar skall ges möjlighet till likvärdiga förutsättningar i livet. Den aktuellastudien syftade till att undersöka hur personal inom förskola upplever och förstårgenuskonstruktioner, samt hur de ser på traditionellt könsrelaterade beteendenoch egenskaper hos barnen i en strävan mot jämställdhet. LÄS MER