Sökning: "Frida Hesselbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Hesselbom.

  1. 1. Från idé till verklighet - Framgångsfaktorer för implementering av kaizen-förbättringar : En kvalitativ fallstudie på Scania AB

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Nellie Lilja; Isabella Kormos Bremberg; Frida Hesselbom; [2020]
    Nyckelord :Kaizen; History of Kaizen; Lean production; Toyota; Scania; Continuous improvements; Sustainable improvements; Implementation of kaizen; Kaizen-event; PDCA- cykeln; Kaizen follow up; Kaizen culture;

    Sammanfattning : Background and problems: ​In a market with increased competitiveness, it's important for companies to achieve superior performance. Thus by being quick at meeting new market conditions and customer needs. To achieve superiority, kaizen is a suitable tool to use. LÄS MER