Sökning: "Frida Hultman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Hultman.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med sexuell hälsa i grundskolan : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Gustavsson; Frida Hultman; [2023]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; barn och ungdom; skolsköterska; elevhälsa; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Introduktion: Forskning har visat att det finns stora brister i undervisningen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [SRHR]. På många skolor är inte skolsköterskan involverad alls i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Work from Home - Information Security Threats and Best Practices

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Frida Carlsten; Erika Hultman; Douglas Erol Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Information Security; Work from Home; WFH; Best Practices; Security Threats; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the spread of the COVID-19 pandemic a majority of the workforce were compelled to start working from home. In conjunction with this sudden shift, threats concerning information security have reportedly increased, which organisations may not have been prepared for. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att förlora ett barn : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Franzén; Frida Hultman; [2008]
  Nyckelord :Anhöriga; Socialt stöd; Sorg; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Inledning: Den sorg och smärta som föräldrar till ett döende barn upplever är omöjlig att förstå men med mer kunskap kan bättre hjälp ges till den som är drabbad. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva föräldrars upplevelser av att förlora ett barn. LÄS MER