Sökning: "Frida Järleskog"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Järleskog.

 1. 1. Likvärdig undervisning i ett urbaniserat Sverige : En kvantitativ undersökning av hur den svenska skolans likvärdighet påverkas av urbaniseringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Frida Järleskog; [2020]
  Nyckelord :Urbanisering; likvärdighet; grundskola; glesbygd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka urbaniseringens konsekvenser för likvärdigheten i skolan i svenska kommuner. En kvantitativ undersökning har genomförts där variablerna urbaniseringsgrad, andel elever som når kunskapskraven i årskurs 9, kostnad per elev samt andel behöriga lärare har använts i en korrelationsanalys. LÄS MER

 2. 2. Från förskoleklass till årskurs 1 : Lärares tankar om överlämning av elevers matematikkunskaper mellan två skolformer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma König; Frida Järleskog; [2020]
  Nyckelord :överlämning; förskoleklass; samverkan; progression; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Matematikundervisning är tänkt att ske i en progression genom årskurserna i skolan. För att detta ska ske även vid övergångar mellan stadier i skolan krävs överlämningar av t.ex. den tidigare undervisningens innehåll och elevens kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Laborativt material i matematikundervisning - när språket inte räcker till. : Hur lärare argumenterar för och använder laborativt material i matematiktundervisning för flerspåkiga elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Järleskog; Emma König; [2019]
  Nyckelord :laborativt material; flerspråkiga elever; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Språkliga hinder kan begränsa matematisk utveckling. Ett sätt att överbrygga detta kan vara att använda laborativt material i matematikundervisningen. LÄS MER