Sökning: "Frida Jaeger Tronde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Jaeger Tronde.

  1. 1. ”Det är inte en dans på rosor” : En kvalitativ studie om mammors syn på och upplevelse av jämställdhet och föräldraledighet

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Frida Jaeger Tronde; [2018]
    Nyckelord :Föräldraledighet; Jämställdhet; Normer; Genus; Roller; Mammor;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att genom semistrukturerade intervjuer med mammor som är eller har varit föräldralediga längre än fadern undersöka deras subjektiva syn på och upplevelse av jämställdhet och föräldraledighet samt orsakerna till deras val. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys vilket resulterade i tre teman, dessa teman var: förväntningar på mamman, biologiska och praktiska förutsättningar vid uppdelningen av föräldraledigheten samt den komplexa jämställdheten. LÄS MER