Sökning: "Frida Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Frida Jakobsson.

 1. 1. Tätare spelschema på grund av pandemin Corona säsong 2020 –ökar det risken för korsbandsskor hos kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå? : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Damallsvenskan; enkätstudie; fotbollsspelare; främre korsband; fysioterapeut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnliga fotbollsspelare löper större risk för att råka ut för främre korsbandsskador än män. Vad orsaken till detta är vet man inte bestämt men kan vara anledningar som exempelvis anatomiska, biomekaniska och hormonella orsaker. LÄS MER

 2. 2. Samspelet mellan textens delar : En multimodal läroboksanalys av två NO-läroböcker för årskurs 1–3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Gomez Cruz Gissele; Jakobsson Frida; [2021]
  Nyckelord :NO; lärobok; multimodalitet; vidgat textbegrepp; visuella representationer; meningsskapande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Tiden räcker inte till… En olustig känsla överlag...” : En kritisk analys av föräldrars upplevelser av arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tim Hallbäck; Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Labour; labour-society; criticism of labour; child perspective; preschool; one-dimensional paradigm; Arbete; arbetssamhället; arbetsnorm; arbetskritik; barnperspektiv; förskola; endimensionellt paradigm;

  Sammanfattning : Att barn spenderar sina dagar på förskolan medan föräldrarna lönearbetar tillhör vanligheten. Barns vistelsetid på förskolan står generellt i proportion till förälderns arbetstid. Förskolan är en plats för fostran och socialisation, och lönearbetet en möjlighet till självrealisation. LÄS MER

 4. 4. Visar elever mer språklig kompetens än vad som bedöms? : En mixed methods-studie av 112 berättande elevtexter från det nationella provet i svenska för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Vartiainen; Elin Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :språklig kompetens; svenska nationella prov; årskurs 3; berättande texter;

  Sammanfattning : Syfte med studien var att undersöka om ett urval av berättande elevtexter från årskurs 3 i det nationella provet i svenska från VT 2016, uppvisar andra språkliga kompetenser än de som det nationella provets bedömningsmaterial bedömer. Utifrån studiens syfte formulerades tre frågeställningar; hur kan texterna beskrivas med utgångspunkt från de fem analysingångarna ordvariation, ordlängd, tematisk bindning, referensbindning samt logisk bindning i samtliga 112 elevtexter, vilken skillnad finns mellan pojkars och flickors texter med avseende på de fem analysingångar samt vad utmärker de texter som nått respektive inte nått kravnivån med utgångspunkt från de fem analysingångarna? Studien tar sin utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik (SFL), med fokus på funktionell grammatik. LÄS MER

 5. 5. När inte köp står i centrum : En kvantitativ studie kring lojalitet gentemot köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alicia Ehrich; Matilda Jakobsson; Frida Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Shopping center; experience; hedonic value; atmosphere; entertainment; food; consumer satisfaction; loyalty; recreational-oriented consumers and task-oriented consumers; Köpcentrum; upplevelse; hedoniskt värde; atmosfär; underhållning; mat; kundtillfredsställelse; lojalitet; recreational-oriented consumers och task-oriented consumers;

  Sammanfattning : Inledning:I inledningen redogörs för hur köpcentrumsbranschen genomgår en förändring och behovet för upplevelser har växt fram för att fortsätta skapa värde för konsumenten. Syfte:Denna studie ämnar att undersökahur attributen atmosfär, underhållning och mat påverkar konsumentens lojalitet gentemot köpcentrum samt hur denna varierar mellan recreational-oriented consumersrespektive task-oriented consumers. LÄS MER