Sökning: "Frida Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Frida Jakobsson.

 1. 1. Tätare spelschema på grund av pandemin Corona säsong 2020 –ökar det risken för korsbandsskor hos kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå? : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Damallsvenskan; enkätstudie; fotbollsspelare; främre korsband; fysioterapeut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnliga fotbollsspelare löper större risk för att råka ut för främre korsbandsskador än män. Vad orsaken till detta är vet man inte bestämt men kan vara anledningar som exempelvis anatomiska, biomekaniska och hormonella orsaker. LÄS MER

 2. 2. Samspelet mellan textens delar : En multimodal läroboksanalys av två NO-läroböcker för årskurs 1–3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Gomez Cruz Gissele; Jakobsson Frida; [2021]
  Nyckelord :NO; lärobok; multimodalitet; vidgat textbegrepp; visuella representationer; meningsskapande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Tiden räcker inte till… En olustig känsla överlag...” : En kritisk analys av föräldrars upplevelser av arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tim Hallbäck; Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Labour; labour-society; criticism of labour; child perspective; preschool; one-dimensional paradigm; Arbete; arbetssamhället; arbetsnorm; arbetskritik; barnperspektiv; förskola; endimensionellt paradigm;

  Sammanfattning : Att barn spenderar sina dagar på förskolan medan föräldrarna lönearbetar tillhör vanligheten. Barns vistelsetid på förskolan står generellt i proportion till förälderns arbetstid. Förskolan är en plats för fostran och socialisation, och lönearbetet en möjlighet till självrealisation. LÄS MER

 4. 4. BVC-sjuksköterskors erfarenheter av barn som far illa : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina Lundberg; Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Child maltreatment; identify; experience; child healthcare nurse; mandatory report; actions.; Barn far illa; identifiera; erfarenheter; distriktssköterskor; anmäla; åtgärder;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Barn har rätt att växa upp i trygga förhållanden utan våld eller försummelse. Att barn far illa är ett stort problem idag, vilket är en utmaning för vårdpersonal att identifiera. Det finns många orsaker till att barn far illa och det kan medföra stora konsekvenser för barnet senare i livet. LÄS MER

 5. 5. Visar elever mer språklig kompetens än vad som bedöms? : En mixed methods-studie av 112 berättande elevtexter från det nationella provet i svenska för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Vartiainen; Elin Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :språklig kompetens; svenska nationella prov; årskurs 3; berättande texter;

  Sammanfattning : Syfte med studien var att undersöka om ett urval av berättande elevtexter från årskurs 3 i det nationella provet i svenska från VT 2016, uppvisar andra språkliga kompetenser än de som det nationella provets bedömningsmaterial bedömer. Utifrån studiens syfte formulerades tre frågeställningar; hur kan texterna beskrivas med utgångspunkt från de fem analysingångarna ordvariation, ordlängd, tematisk bindning, referensbindning samt logisk bindning i samtliga 112 elevtexter, vilken skillnad finns mellan pojkars och flickors texter med avseende på de fem analysingångar samt vad utmärker de texter som nått respektive inte nått kravnivån med utgångspunkt från de fem analysingångarna? Studien tar sin utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik (SFL), med fokus på funktionell grammatik. LÄS MER