Sökning: "Frida Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden Frida Johansson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av sin roll i arbetet med barn som har övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Hansen; Angelika Johansson Engdahl; [2020]
  Nyckelord :barn; övervikt; fetma; vårdnadshavare; upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det föreligger en global ökning av övervikt och fetma hos barn. Statistik i Sverige från 1990-talet fram tills idag visar en femdubblad ökning hos äldre barn, samt en ökning hos yngre barn där idag var femte 6–9 åring lider av övervikt eller fetma. LÄS MER

 2. 2. Styrning mot målkongruens när outsourcing tillämpas : En kvalitativ fallstudie på Eksjöhus AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Kågebrand Karlsson; Frida Johansson; Ebba Nelzén; [2020]
  Nyckelord :Management control; management control systems; goal congruence; outsourcing; agency theory; performance management system; performance management system frameworks; Ekonomistyrning; ekonomistyrsystem; målkongruens; outsourcing; agentteorin; performance management system; performance management systems framework;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ekonomistyrning måste anpassas till respektive företags förutsättningar. Företag kan tillämpas olika strategier i syfte att uppnå deras vision varav en strategi är outsourcing. Outsourcing innebär att en extern part kontrakteras att utföra en viss aktivitet för en annan organisations räkning. LÄS MER

 3. 3. Funktionsfattig yta eller levande äng? : gestaltning och förvaltning av urban ängsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Johansson; Sara Lovisin; [2020]
  Nyckelord :urban miljö; ängsmark; biologisk mångfald; förvaltning; gestaltning;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning växer och städer tar upp mer yta på bekostnad av grönytor. Detta har en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Storskaliga jord- och skogsbruk, exploatering av naturresurser och förändrad markanvändning, bidrar till att många arter tar sin tillflykt till städer. LÄS MER

 4. 4. Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hästens roll i terapibehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Frida Johansson; Sandra Richardson; [2020]
  Nyckelord :horse-assisted intervention; horse-assisted therapy; relationship between therapist and client; mental ill-health; mental well-being; hästunderstödda insatser; hästunderstödd terapi; relation mellan behandlare och klient; psykisk ohälsa; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett ökande problem samtidigt som symptomen ofta behandlas med medicinering istället för psykologiska behandlingsmetoder där individen får möjlighet att läka i lugn och ro. Hästunderstödda insatser är en behandlingsmetod som innefattar glädje och struktur för att lyfta individens självkänsla och egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Får eWOM bestämma över din semester? : En kvalitativ studie om hur recensioner påverkar konsumenters köpbeslutsprocess vid bokning av hotell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Justine Vannestrand; Frida Johansson; Hannah Kron; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en studie med syfte att undersöka hur eWOM kan påverka konsumenters köpbeslutsprocess vid bokning av hotell. Turistindustrin är en av de snabbast växande sektorerna och orsaken till detta är att resenärers beteende förändrats under de senaste åren. LÄS MER