Sökning: "Frida Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden Frida Johansson.

 1. 1. ”Man ska vara liksom lite sansad och lite balanserad och lite lugn och behaglig” En kvalitativ studie om diagnostisering av ADHD hos kvinnor i vuxen ålder.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Alster; Mikaela Johansson; [2021-06-15]
  Nyckelord :ADHD; flickor kvinnor; könsskillnader; diagnoskriterier; symtom;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor upplever att ha fått diagnosen ADHD i vuxenlivet. Studien ämnade även att undersöka möjliga konsekvenser av sen diagnostisering av ADHD. Studien hade sin utgångspunkt i ett genusperspektiv då diagnostisering av ADHD baseras på manliga diagnoskriterier. LÄS MER

 2. 2. Människan – företagets viktigaste resurs? : En kvantitativ studie om sambandet mellan humankapitalet och lönsamheten i revisions- och redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Johansson; Sanna Fjällman; [2021]
  Nyckelord :Human capital; profitability; health; intellectual capital; knowledce based companies; auditing and accounting business; Humankapital; lönsamhet; hälsa; intellektuellt kapital; kunskapsföretag; revisions- och redovisningsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företags värde ligger i dess tillgångar. I tillgångarna ingår immateriella tillgångar som saknar fysisk existens men är trots det viktiga för ett företag. En del av de immateriella tillgångarna är humankapitalet. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter med cancer : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Bengtsson; Frida Johansson; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse; patient with cancer; perception; Kommunikation; patient med cancer; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att patienter med cancer upplever fysiska, psykiska och sociala problem och därför behöver ett bra stöd från sjuksköterskorna. Att arbeta med patienter som har cancer kan dock vara en tung belastning för sjuksköterskorna och kommunikationen kan påverkas av olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. Maktstrukturer i den fria leken utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Frida Johansson; [2021]
  Nyckelord :barn; pedagoger; förskola; inflytande; makt; pastoralmakt; motmakt;

  Sammanfattning : Vi har med vår studie valt att synliggöra vad barn uttrycker om pedagogers närvaro i den frialeken. Det har vi valt eftersom tidigare forskning visar att det förekommer maktstrukturermellan barn och pedagoger. Studiens teoretiska anknytning är barndomssociologisktperspektiv och Foucaults maktteorier. LÄS MER

 5. 5. The effect of social media marketing activities on brand image and brand loyalty : A quantitative study within the sportswear industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Johansson; Miranda Hiltula; [2021]
  Nyckelord :Customer Based Brand Equity; Social Media Marketing Activities; Brand Image; Brand Loyalty;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to gain further understanding of how social mediamarketing activities can affect a firm's brand loyalty and brand image. The study was conductedwithin the sportswear industry. LÄS MER