Sökning: "Frida Kalmertun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Kalmertun.

  1. 1. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
    Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

    Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER