Sökning: "Frida Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Frida Karlsson.

 1. 1. Individanpassad matematikundervisning-hur funkar det? : En kvalitativ studie om matematiklärares handledning och tankar om begreppet individanpassning med fokus på området funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Weimer; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Individualized teaching in mathematics; Functions; Upper-secondary school; Individanpassad matematikundervisning; Funktioner; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how teachers in mathematics in upper-secondary school think about the concept of individualized teaching and their way of tutoring students in a classroom environment. The study focuses on the area of functions. LÄS MER

 2. 2. Meningen med att leka : Att närma sig barns perspektiv på den fria leken genom fenomenologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Karlsson; Frida Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; Fri lek; Barns perspektiv; Fenomenologi; Mening; Essens; Gest; Intentionalitet; Livsvärld;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att närma sig 3–5 åriga barns perspektiv på den fria leken i förskolans inomhusmiljö. Genom observation i selektivt återkommande form har vi studerat barnen i den fria leken och därefter med fenomenologi som teoretisk utgångspunkt analyserat hur deras görande kan förstås som uttryck för mening och som uttryck för deras perspektiv på den fria leken. LÄS MER

 3. 3. Försäljning av bostadsrätter : näringsverksamhet eller inte?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrätt; privatbostad; kapital; näringsverksamhet; rättssäkerhet.;

  Sammanfattning : Att fysiska personer omsätter bostadsrätter i allt större omfattning har på senare tid ökat markant. Förfarandet kan ses som en konsekvens av möjligheterna till bättre kapitalplaceringar, men har samtidigt också ställt skatterättsområdet inför nya utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Motivation, relation och hälsopåverkan : En kvalitativ studie som beskrivs utifrån professionellas synsätt i arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Frida Högqvist; Ängla Lönnberg; Victoria Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Trauma; motivation; relation; coping; hälsopåverkan; professionella;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysamotivation och relationsskapandei arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma, samt hur arbetet kan påverka professionellas hälsa. Den metodologiska utgångspunkten som används är en hermeneutisk-fenomenologisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hur mindre kommuner kan arbeta med resursutmaningar inom samhällsplaneringen : En studie om kommuner med lägre befolkningsunderlag och deras upplevda resursutmaningar samt hur de kan hanteras

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lovisa Wäng; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :urbanisering; resurshantering; samhällsplanering; fysisk planering; kommunala samarbeten; mindre kommuner;

  Sammanfattning : Sverige har sedan en tid sett en stark urbanisering som lett till en avfolkning av landsbygden och att det urbana ses som det ideala. Resultatet av detta blir att mindre kommuner i Sverige kan uppleva svårigheter att utföra vardaglig kommunal verksamhet. LÄS MER