Sökning: "Frida Kindblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Kindblom.

  1. 1. Vad är problemet med att inte få ligga? En netnografisk studie om incels på Flashback Forum

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Maja Lindmark; Frida Kindblom; [2021-03-08]
    Nyckelord :flashback; netnography; incels; critical discourse analysis; hegemonic masculinity; netnografi; kristisk diskursanalys; hegemonisk maskulinitet;

    Sammanfattning : This thesis investigates what discourses are being represented in relation to incels, involuntary celibacy, in a Swedish context. The aim of the study is to deconstruct discourses that distinguishes in relation to incels on the Swedish open discussion forum Flashback Forum. LÄS MER