Sökning: "Frida Klaesson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Frida Klaesson.

 1. 1. Kvinnliga patienters upplevelser av att leva med Irritable Bowel Syndrome : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Piispanen; Frida Klaesson; [2019]
  Nyckelord :Irritable Bowel Syndrome; IBS; Women; Experiences; Irritable Bowel Syndrome; IBS; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig mag- och tarmsjukdom som är dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män. Orsaken till IBS är inte fastställd dock kan de fysiska symtomen ha koppling till den psykiska hälsan. Studier visar att kvinnor och män ofta har olika symtom. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelsestrategier – verktyg för att förstå en text : En kvalitativ studie om hur fem lärare använder sig av läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Klaesson; [2019]
  Nyckelord :Reading comprehension strategies; Reading comprehension; Reading comprehension strategy teaching; Teaching models in reading comprehension; Läsförståelsestrategier; Läsförståelse; Läsförståelsestrategiundervisning; Undervisningsmodeller i läsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fem verksamma lärare i årskurs 1-3 använder läsförståelsestrategier i sin undervisning för att utveckla elevers läsförståelse. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: Vilka läs-förståelsestrategier används av lärarna? I vilka undervisningskontexter används läsförståelse-strategier? Vad anser lärarna vara särskilt viktigt i arbetet med läsförståelsestrategier? Studien är av kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Förstår du vad du har läst? : En litteraturstudie om hur användandet av lässtrategier utvecklar elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Karlsson; Frida Klaesson; [2018]
  Nyckelord :reading comprehension; reading strategies; teaching; teachers skills; läsförståelse; lässtrategier; undervisning; lärares kompetens;

  Sammanfattning : Betydelsen av att läsa med god läsförståelse ökar på grund av informationssamhällets framväxt. I PIRLS-undersökningen som genomfördes 2016 visades en förbättring på elevers läsförståelse gentemot den undersökning som gjordes 2011. LÄS MER

 4. 4. Inte som alla andra : Faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till patienter ur normavvikande grupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Andersson; Marina Klaesson; Emma Svensson; [2016]
  Nyckelord :Addict; Attitude; Disability; Mental illness; Nurse; Sexuality; Attityder; Funktionshinder; Missbruk; Psykisk ohälsa Sexualitet; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Patienter ur normavvikande grupper blir drabbade av sjuksköterskors negativa attityder som ett resultat av bristande kunskap och fördomar från samhället. Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka faktorer som påverkar attityder sjuksköterskor har i mötet med patienter ur normavvikande grupper. LÄS MER

 5. 5. Beslutsfattande och Interpersonell påverkan : En studie om etiskt klimat och etiskt beslutsfattande inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Klaesson; Amanda Nilsson; [2015]
  Nyckelord :ethics; ethical climate; ethical decision-making; interpersonal dimension; real estate broker; Etik; Etiskt klimat; Etiskt beslutsfattande; interpersonella dimensionen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Beslutsfattande och Interpersonell påverkan Nivå: Examensarbete företagsekonomi, 15 hp Syfte: Vårt intresse för etiskt beslutsfattande väcktes ur uppfattningen om att fastighetsmäklare generellt sett har lågt förtroende bland allmänheten samt att försäljares etiska snedsteg ofta täcker tidningars förstasidor. Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för hur den interpersonella dimensionen påverkar det etiska beslutsfattandet hos medarbetare inom säljorganisationer. LÄS MER