Sökning: "Frida Larsson"

Visar resultat 11 - 15 av 95 uppsatser innehållade orden Frida Larsson.

 1. 11. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER

 2. 12. Den goda eller ojämlika introduktionen? : En studie om fyra förskolechefers syn på nyexaminerade förskollärares introduktionsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emilia Johansson; Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskolechef; introduktionsperiod; kvalitet; nyanställd; nyexaminerad; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att synliggöra förskolechefers beskrivningar av nyexaminerade nyanställda förskollärares introduktionsperiod. Detta ville vi göra i relation till förskolans kvalitet som vi anser kan kopplas samman med introduktionsperioden som alla nyanställda förskollärare generellt har rätt till. LÄS MER

 3. 13. Konsten att belysa trygghet : Hur arbetet med upplevd trygghet i Uppsalas utomhusmiljöer går till

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Frida Kornsäter; Linda Larsson; [2018]
  Nyckelord :trygghet; utomhusbelysning; jämställd planeringsteori; Uppsala;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar arbetet med upplevd trygghet i Uppsalas bostadsmiljöer utifrån intervjuer med tre aktörer: Uppsala kommun, ett konsultföretag som arbetar för Uppsala kommun samt ett bostadsbolag. Studien fokuserar på skillnaden mellan kvinnor och mäns upplevda trygghet och studerar hur arbetet med detta sker i praktiken jämfört med riktlinjer och dokument som finns. LÄS MER

 4. 14. En konstruerad femininitet : En studie av språkbruket på tidningarna Frida, Veckorevyn och Feminas webbsidor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joy Larsson; [2018]
  Nyckelord :åldersforskning; socialisering; intersektionalitet; flickor; kvinnor; barn; unga; vuxna; medier; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studien hade sin grund i att medier spelar en viktig roll i identitetsskapandet. Därifrån fanns ett intresse av att undersöka vilka bilder av och kriterier för femininitet som de tre tidningarna Frida, Veckorevyn och Femina skapar i sina artiklar online. LÄS MER

 5. 15. Familjen närvarande under återupplivning : Sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnea Larsson Berge; Frida Springfeldt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER