Sökning: "Frida Liljeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Liljeberg.

  1. 1. HBTQ i asylprocessen : En kvalitativ dokumentstudie om trovärdighet och tillförlitlighet i HBTQ-asylsökandes domstolsbeslut

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Frida Liljeberg; Carola Rasmussen; [2019]
    Nyckelord :LGBTQ; Asylum; Swedish Migration Agency; Swedish Migration Court; Swedish Migrations Supreme Court; Credibility; Reliability; Argumentation analysis; HBTQ; Asyl; Migrationsverket; Migrationsdomstolen; Migrationsöverdomstolen; Trovärdighet; Tillförlitlighet; Argumentationsanalys;

    Sammanfattning : The aim of this study was to, through an analyze of court orders, gain a more profound understanding of how the Swedish Migration Courts argue and relate to credibility and reliability in the decision assessment for asylum-seeking LGBTQ people. The court orders used in the study was all rejected by the Swedish Migration Court and appealed to the Swedish Migration Supreme Court. LÄS MER