Sökning: "Frida Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Frida Lindberg.

 1. 1. Effekten av inducerad prismatisk obalans i höjdled på horisontala fusionsvergenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Fusionsvergensreserver; anisometropi; prismaadaptation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur horisontella fusionsvergenser på nära håll påverkas av en inducerad vertikal prismatisk obalans mellan ögonen. Detta för att utreda om det okulomotoriska systemet kan kompensera för skillnader som påminner om en anisometropikorrektion vid ett ökande negativt och positivt fusionsvergensstimuli. LÄS MER

 2. 2. Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus? : En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). LÄS MER

 3. 3. Lärplattan som del av skolans verktyg : En kvalitativ intervjustudie om lärares åsikt kring hur lärplattan influerat undervisningen och läraryrket samt dess för- och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Bägerfeldt; Elisa Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Psykologiska och känslomässiga faktorers påverkan på hälsa hos personer med diabetes – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pernilla Lindberg; Frida Schönqvist; [2018]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus; Emotional factors; Health; Psychological factors and Self-care; Diabetes Mellitus; Egenvård; Hälsa; Känslomässiga faktorer och Psykologiska faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med diabetes typ ett och typ två utsätts för stor psykologisk och känslomässig påfrestning som påverkar hanteringen av att leva med sjukdomen. Vården lägger stora resurser på den medicinska specialiteten vilket gör att psykologiska och känslomässiga faktorer inte värdesätts i samma utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Våldtäktsoffers trovärdighet och tillförlitlighet i rätten : En kvalitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Frida Lindberg; Hanna Bjuresäter; [2017]
  Nyckelord :victims; rape; credibility; reliability; district court; offer; våldtäkt; trovärdighet; tillförlitlighet; tingsrätten;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera vad det är tingsrätten bedömer och värderar, när det gäller trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsoffers berättelser. Utöver det så var syftet att undersöka om dessa faktorer kan jämföras med föreställningar om ideala och icke-ideala offer. LÄS MER