Sökning: "Frida Mellegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Mellegård.

  1. 1. Taluppfattning - en rutin i det dagliga arbetet? En enkät och observationsundersökning om hur förskollärare kan arbeta med barns taluppfattning och vad de har för syn på sitt arbete

    C-uppsats,

    Författare :Annica Johansson; Frida Mellegård; [2009]
    Nyckelord :taluppfattning; f;

    Sammanfattning : SyfteSyftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskollärare kan arbeta med barns taluppfattning i detdagliga arbetet och vad de har för syn på sitt arbete.Några frågeställningar som vi vill belysa är:•Hur arbetar förskollärare med att utveckla barns förståelse för taluppfattning?•Varför är det viktigt att arbeta med barns taluppfattning utifrån förskollärares egna utsagor?•Hur dokumenteras matematikarbetet med taluppfattning som barnen gör i förskolan?Metod och materialVi har gjort en kvalitativ studie som innehåller en enkätundersökning samt en observation för att få svar på vårafrågor. LÄS MER