Sökning: "Frida Nerman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Nerman.

  1. 1. Hälsa och livsstil i relation till andra delar av skolämnet idrott och hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Frida Nerman; [2020]
    Nyckelord :Hälsoaspekter; idrott och hälsa; kunskapsöversikt;

    Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att sammanställa forskning kring hur lärare förhåller sig till kunskapsområdet hälsa och livsstil i relation till andra delar i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna som denna kunskapsöversikt har som avsikt att besvara är Hur undervisar, fördelar och kombinerar lärare hälsodelen i relation till idrottsdelen? Hur uppfattar och kopplar lärare hälsa i relation till styrdokumenten? Metoden som använts för kunskapsöversikten är informationssökning och har skett på två olika vis, systematisksökning och kedjesökning. LÄS MER