Sökning: "Frida Nordenfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Nordenfors.

  1. 1. Uppfinna hjulet på nytt? : En fallstudie om IT-systems roll vid kunskapsöverföring

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Magdalena Bergqvist; Frida Nordenfors; [2018]
    Nyckelord :Knowledge transfer; IT system; SECI model; tacit knowledge; explicit knowledge; consultancy industry; small companies; Kunskapsöverföring; IT-system; SECI-modellen; tyst kunskap; explicit kunskap; konsultbranschen; små företag;

    Sammanfattning : Informationsteknik (IT) har en betydelsefull roll i dagens samhälle och ett av de mest framgångsrika verktygen för att inhämta, bearbeta och bevara data och information är olika typer av IT-system. Studier visar att ett väletablerat IT-system kan möjliggöra kunskapsöverföring inom en organisation. LÄS MER