Sökning: "Frida Nouvel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Nouvel.

  1. 1. Estrid : att bygga ett varumärke på feministiska budskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Antonia Olsson Aasen; Frida Nouvel; Cecilia Bos; [2021]
    Nyckelord :Feminism; Commodified Feminism; Cultural Branding; Marketing Communication; Feminism; Kommodifierad Feminism; Kulturell Branding; Marknadskommunikation;

    Sammanfattning : Inom marknadskommunikation har det genom åren blivit allt viktigare för företag att engagera sig i sociala frågor i syfte att bygga upp sitt varumärke (Dahlén, Lange & Rosengren2017). Genom samhällsutvecklingen har synen på könsstereotyper och ideal förändrats vilket har bidragit till att feministiska budskap inom reklam har tagit en väsentlig roll. LÄS MER