Sökning: "Frida Rabe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Rabe.

  1. 1. Kooperativt lärande för matematisk språkutveckling i grundskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Frida Rabe; [2020]
    Nyckelord :cooperative learning; language development; mathematical concepts; mathematics; mathematical language; primary school;

    Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven för att redogöra för vad forskning säger angående hur elevers matematiska språkutveckling påverkas av metoden kooperativt lärande. Den syftar också till redogörelse för hur den kooperativa undervisningsmetoden skiljer sig från den traditionella, det vill säga metoden som innebär att elever arbetar individuellt med uppgifter i en lärobok eller motsvarande. LÄS MER