Sökning: "Frida Söderström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Frida Söderström.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans roll inom global hälsa

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanna Larsson; Frida Söderström; [2021-05-24]
  Nyckelord :Global hälsa; Anestesisjuksköterskor; Icke statliga organisationer; Kvalitativ innehållsanalys; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The lack of surgical and anesthetic care in the world is great, but in many countries, where surgery however is performed, the nurse anesthetist is the occupational group that performs the majority of anesthesia. Increased participation of nurse anesthetists in non-governmental organizations is considered to lead to a positive impact on global health but there is a lack of knowledge about how the nurse anesthetists experience their role within global health. LÄS MER

 2. 2. Fitspiration upplevs motivera till fysisk aktivitet, men korrelerar inte med kroppsuppfattning & utseendeångest : Hos unga kvinnor som studerar eller har studerat idrott- och folkhälsovetenskap

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Botilda Guthenberg; Frida Söderström; [2021]
  Nyckelord :fitspiration; motivation; utseendeångest; kroppsuppfattning; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Fitspiration är en ny sociala medie trend som består av bilder, citat, text och råd som syftar till att uppmuntra följarna till fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor. I den här studien undersöks eventuella samband mellan konsumering av fitspiration och kroppsuppfattning/utseendeångest hos kvinnor som studerar eller har (inom de senaste två åren) studerat idrott- och folkhälsovetenskap. LÄS MER

 3. 3. Barn och ungas upplevelse av psykisk ohälsa i grundskolan : En retroperspektiv studie om erfarenheter samt upplevelser av stöd och bemötande under skolgången

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Frida Söderström; Mikaela Jacobson; [2020]
  Nyckelord :mental illness; school environment; treatment; children adolescence; psykisk ohälsa; skolmiljö; bemötande; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Mental illness is a worldwide problem and can be seen as a threat to public health, both nationally and internationally. The purpose of this study is to investigate what kind of reactions and support young people with mental illness experienced, during their Primary School years. LÄS MER

 4. 4. Det sociala behovet under Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om den sociala distanseringens påverkan på universitetsstudenters psykiska hälsa och sociala kontakter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Johansson; Emelie Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The global Covid-19 pandemic has caused changes around the world. For instance the authorities recommendation of social distancing in Sweden. This study aims to examine how social distancing affects students mental health and social contacts during Covid-19 pandemic. LÄS MER

 5. 5. Kunskapens betydelse i barnavårdsutredningar : En kvalitatitv studie om socialsekreterares förhållningssätt avseende ärenden där det finns misstanke om våld mot barn inom familjer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Vestin; Sandra Nordborg; Frida Söderström; [2019]
  Nyckelord :Socialtjänst; våld mot barn; definition; komplexitet; kunskspsbehov; riktlinjer; samverkan;

  Sammanfattning : Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden samt arbeta förebyggande för att förhindra att barn och unga far illa. Tidigare forskning visar att det finns betydande brister i hanteringen av ärenden som rör våld mot barn och att våld mot barn kan ses komplext samt vara svårt att uppmärksamma. LÄS MER